Dagordning – SRCC årsmöte 2019

 • Post author:

Lördagen den 9 mars
Klockan 13.00-15.00
Lokal K12 på Älvsjömässan

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande jämte protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år.
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av ordförande
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Avslut