Här kan du ladda ner och läsa föreningens stadgar, som senast reviderades år 2016. 

Revision av SRCC stadgar har skett och antagits med enhälliga röster vid två årsmötesbeslut 2015 och 2016.

Stadgarna i pdf format, Stadgerevision 2016 v3

 

Storebro Royal Cruiser Club – 2016

§1 Föreningens ändamål
Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt verka för gott sjömanskap och god sjösäkerhet. Genom olika aktiviteter ska föreningen också verka för ett bestående värde över tiden för Storebrobåtar.

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 Medlemskap
Till medlem kan antas alla som är ägare av båt av märket Storebro och är villig att följa föreningens stadgar och beslut, samt skäligen kan antas komma att bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

§ 4 Passivt medlemskap
Passiv medlem kan den bli:
     – som tidigare varit fullvärdig medlem, men av något skäl ej har sin båt kvar.
     – som har stort intresse för föreningens ändamål och aktivt kan tillföra mervärde för klubben samt är villig att följa föreningens stadgar och beslut, och skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligande av föreningens ändamål. Passiv medlemar närvara på klubbens allmänna möten men har ej rösträtt.

§ 5 Hedersmedlem
Styrelsen kan utse medlem eller person utanför klubben som gjort särskilt stora insatser för klubben till Hedersmedlem. Hedersmedlem utses som ständig medlem.

För hedersmedlemmar gäller:
     – Utsedd hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som “vanlig” medlem.
     – Hedersmedlem som ej var medlem tidigare har ej rösträtt men har rätt att närvara på klubbens allmänna möten.

§ 6 Inträde
Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen, som har att besluta om ansökan skall godkännas.

§ 7 Medlemsavgifter mm
Medlemsavgift och avgift för Jolpens Vänner bestämmes på årsmötet efter förslag från styrelsen. Övriga avgifter bestämmes av styrelsen.

§ 8 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast tre månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagda avgifter sker ej.

§ 9 Uteslutning
Styrelsen äger rätt utesluta medlem som efter påminnelse ej betalt årsavgiften senast tre månader efter betalningstidens utgång. Styrelsen kan också utesluta medlem som eljest motarbetar och skadar föreningens intresse eller ej i övrigt uppfyllt sina förpliktelser gentemot föreningen. Återbetalning av erlagda avgifter sker ej i detta fall. Utsedd Hedersmedlem kan fråntas detta medlemskap på samma kriterier som ovan. 

Uteslutning av andra skäl än ej betald medlemsavgift kräver beslut av en enig styrelse.

§ 10 Styrelse
Styrelsen företräder föreningen, dess intressen och angelägenheter, och ansvarar för förvaltning av föreningens medel, för att verksamhetsberättelse balansräkning och resultaträkning föreläggs årsmöte, samt att utarbeta verksamhetsplan. 

Styrelsen skall bestå av fem till nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten. Ordinarie styrelseledamot väljes på årsmöte för en mandatperiod av två år och suppleanter väljes för en mandatperiod av ett år. Vid årsmöte väljes varannan gång tre ordinarie ledamöter och varannan gång två – fem ordinarie ledamöter. Ordföranden väljes på två år av årsmötet och skall också ha en av platserna som ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer som styrelsen finner påkallat.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter, vilka dock ej har rösträtt.

Avgår ledamot/ledamöter före utgången av en mandatperiod så att antal ordinarie ledamöter understiger fem inträder suppleant på den vakanta platsen.

Skulle antal ledamöter understiga fem inklusive insatta suppleanter sker kompletteringsval för återstoden av mandatperioden. Är kompletteringsval nödvändigt kallas medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen sammanträder på ordföranden eller vice ordförandens kallelse enligt särskild plan, dock minst fem gånger per år.

Ordförande leder förhandlingarna vid styrelsens sammanträden. Vid dennes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. Vid frånvaro av båda dessa väljes en mötesordförande av närvarande styrelseledamöter.

För beslut krävs att minst fem ledamöter av styrelsen är närvarande (inklusive insatta suppleanter) och deltar i beslutet. Vid omröstning gäller enkel majoritet, dock måste minst fem vara ledamöter vara ense om beslutet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande utom vid val, då lotten avgör. (Undantag § 9 Uteslutning som kräver att styrelsen är enig).

Suppleanter kan delta på styrelsemöte men har ingen rösträtt. Är någon/några ordinarie ledamöter frånvarande kan styrelsens ordförande besluta att suppleant/suppleanterna inträder i rollen som ordinarie ledamot och får då samma ansvar som ordinarie ledamot.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordförande och utsändas till styrelsens ledamöter.

§ 11 Kommittéer
Kommittéer som beslutats av årsmötet leds av styrelsen utsedd ordförande. Medlemmar i kommittén utses av styrelsen efter förslag från respektive kommittés ordförande. Kommittéer har rätt att till sig adjungera utomstående sakkunniga.

Styrelsen kan utse särskilda kommittéer utöver de på årsmötet fastställda kommittéer. Vid kommittés sammanträde skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordförande och utsändas till kommitténs och styrelsen ledamöter.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas avseende löpande ärenden av ordinarie ledamöter i styrelsen. Styrelsen skall upprätta rutiner för firmateckning inom styrelsen.

Försäljning eller inteckning av fastigheter får endast ske efter beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. Det andra sammanträdet skall hållas minst en månad efter det första.

§ 13 Räkenskaper
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen skall tillse att egendom under dess förvaltning är försäkrad till betryggande belopp. 

För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper utses på årsmötet 1-2 revisorer. Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning skall överlämnas till revgisorerna senast den 15 februari och revisorerna skall senast den 20 februari avlämna sin revisionsberättelse samt därvid tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 14 Allmänna sammanträden – Kallelse
Allmänna sammanträden är årsmöte, extra årsmöte och föreningssammanträde. Kallelse till samtliga möten sker skriftligt till varje medlem. E -post är i detta sammanhang att betrakta som skriftlig. Medlem är skyldig att förse klubben med aktuell e-post adress. Medlem som skriftligt anmäler att han ej har tillgång till e-post far kallelse per brevpost.

Till årsmötet ska datum meddelas senast den sista januari aktuellt år och kallelse inklusive årsmöteshandlingar sker senast två veckor och högst sex veckor före årsmötet. Till extra årsmöte sker kallelsen senast två veckor före extra årsmötet.

§ 15 Årsmöte
Årsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång.
Motion till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande jämte protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
6. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för det gångna året
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år.
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av ordförande
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Beslut om eventuella kommittéer
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmöte.

Extra årsmöte hålls då styrelsen så anser det nödvändigt, eller då minst tjugo medlemmar hos styrelsen skriftligt begärt detta för behandling av ett eller flera ärenden. På extra årsmöte och föreningssammanträde får ej behandlas andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 16 Rösträtt och omröstning
Varje medlem äger vid allmänna sammanträden en röst. Röstberättigad medlem kan också utöva rösträtt genom fullmakt. Fullmakten ska vara skriftlig och utställd på namngiven röstberättigad medlem som deltar på mötet. Ingen närvarande får rösta med mer än en fullmakt. Fullmakten skall lämnas innan mötets början och godkännas av mötets ordförande under punkt 4 – Fastställande av röstlängd.

Vid omröstning på allmänt möte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens (ordföranden för mötet som ej behöver vara föreningens ordförande utan kan vara annan vald medlem) röst utslagsgivande. Undantag dock § 18 och § 19 (stadgeändring och upplösning).

Medlem som personligen är jävig i en fråga (ex tillsättande av olika styrelseposter) rar ej rösta i sådan fråga.

§17 Valberedning
För beredning av val enligt §15 fungerar valberedningen. Antal ledamöter ska vara två till fyra. Ingen får vara ledamot längre än fem år och utses av årsmötet. Styrelseledamot kan ej ingå i valberedningen. Ledamot i valberedningen får dock nomineras till valbar post under förutsättning att ledamoten ej själv deltagit i nominerings diskussionen.

Valberedning ska senast fyra veckor före årsmötet framlägga sin vallista med förslag till styrelsen sa att denna hinner bilägga förslaget i de årsmöteshandlingar som ska utsändas till medlemmarna enligt §14.

Önskar medlem avge ytterligare förslag skall detta inlämnas till styrelsen 14 dagar före årsmötet varvid det åligger förslagsställaren att efterhöra om vederbörande är villig att åta sig uppdraget. De förslag som på ovanstående sätt erhållits utgör de enda vallistorna. 

§ 18 Stadgeändring
För beslut om ändring av föreningens stadgar fodras beslut vid två på varandra allmänna sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. Det andra sammanträdet skall hållas minst en månad senare än det första. Vid vardera av dessa sammanträden måste beslut, för att vara giltigt, biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 19 Upplösning
För beslut om föreningens upplösning fodras beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. Det andra sammanträdet skall hållas minst en månad senare än det första. Vid vardera av dessa sammanträden måste beslut, för att vara giltigt, biträdas av 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid beslut om föreningens upplösning skall också beslutas om fördelning av föreningens tillgångar. Härvid ska huvudprincipen vara att tillgångarna tillfaller enskilt eller kollektivt verksamhet som gynnar sjöliv och/eller sjö säkerhet inom Sveriges gränser.