SRCC Årsmöte 2018

 • Post author:

Årsmöte för SRCCs medlemmar

När: Lördagen den 10 mars, klockan 13.00 – 15.00
Var: Lokal K12 på Älvsjömässan

Agenda:

13.00 -13:30 Fika utanför mötesrum K12 på Älvsjömässan

13:30 – 15:00 Årsmöte 

Årsmötesagenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande jämte protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år.
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av ordförande
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om eventuella kommittéer
 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmöte.

Möteshandlingarna mailas ut till medlemmarna 2-6 veckor före Årsmötet, enligt stadgarna.

 

På kvällen finns det möjlighet att umgås med klubbkompisarna på Olearys Nortull. Se separat nyhet här på hemsidan. Obs, anmälan krävs och först till kvarn…

 

Varmt välkommen på årsmötet!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson