AktivitetKlubbenUncategorized

Information om SRCCs årsmöte 2021

Varmt välkommen till SRCC årsmöte 2021

När: Lördagen den 10 april 2021

Var: Pågrund av rådande corona pandemi kommer SRCCs årsmötet 2021 att ske via en webformulär i enkätform. Länken till webformuläret kommer att skickas ut senast två veckor innan årsmötes datum tillsammans med kallelsen och övriga årsmöteshandlingar.

Att tänka på: Kallelsen och övriga årsmöteshandlingar tillsammans med länken till webformuläret skickas till de mailadresser som är registerade i klubbens medlemsregistret. Är du osäker på att du har rätt medlemsinformation i registret, kan du kontrollera det genom att logga in i medlemsregistret redan nu. Alla årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast två veckor och högst sex veckor före årsmötet.

Mötesagenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande jämte protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av ordförande
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om eventuella kommittéer
 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmöte

 

Varmt välkommen på årsmötet!

Vänliga hälsningar,

SRCC styrelsen